Sekretess och policy för cookies

 1. Omfattning av sekretess och policy för cookies
 2. Personlig information
 3. Registeransvarig
 4. Utlämnade av personlig information
 5. Användarnas rättigheter avseende sina personuppgifter
 6. Säkerhetsåtgärder
 7. Cookies
 8. Så här inaktiverar du cookies


*Version 30. September 2019*

1. Omfattning av sekretess och policy för cookies

Denna sekretess- och cookiepolicy innehåller information om hur vi behandlar användares personliga information. Användare av Plattformen uppmanas att noggrant läsa denna sekretess- och cookiepollicy. Villkoren och eventuella ändringar av denna sekretess- och cookiepolicy måste accepteras för att använda sig utav Plattformen.


Sekretess och policy för cookies kan bli föremål för ständiga ändringar. Den version som publiceras på plattformen är den enda som kan betraktas som giltig och effektiv vid den tiden.

2. Personlig information

Navigering på plattformen, beställningar och användning av tjänsterna och funktionerna, som erbjuds av plattformen, innebär alltså att plattformen samlar in och använder personuppgifter.

Under navigering får plattformen information om interaktionen mellan plattformen och användarens elektroniska enhet, inklusive: IP-adressen som används för att ansluta till plattformen, olika detaljer om webbläsaren och operativsystemet, typ av enhet som används av användaren, sidor som besöktes på plattformen, de sökningar som utförts och annan relevant data som används för att ge en bra användarupplevelse.

Sådana inledande steg för datainsamling består uteslutande av insamling och användning av personlig information som är absolut nödvändig för att användaren ska kunna navigera i plattformen eller göra detta mer effektivt, särskilt vad det gäller den design som är mottaglig.

Personliga uppgifter kommer också att begäras när användare registrerar sig på plattformen och/eller avslutar sina beställningar. Den andra etappen av denna datainsamling innefattar att samla in personuppgifter som anses nödvändiga eller användbara för att förbättra transaktioner och finansiella aktiviteter på plattformen.

Användare kan dessutom bjudas in till att lämna sina personuppgifter frivilligt för olika aktiviteter som utförs på plattformen av tredje part, som syftar till att använda dem för marknadsföring, bland annat genom att skicka ut nyhetsbrev, annonsreklam och även för att skapa profiler.

Följaktligen kan arten av de förvärvade personuppgifterna variera beroende på funktionerna och de tillämpningar som används av användare och kunder på plattformen.

Personliga uppgifter kommer att lagras och användas enligt gällande lagar och inom en tidsram som anses lämplig beroende på av vilket skäl personuppgifterna ursprungligen samlades in och användes.

Personlig data vi erhåller inkluderar:

Vänligen notera att överlämnande av information till oss är frivilligt. Om du väljer att inte ge oss viss information, kan konsekvensen bli att vi inte kan erbjuda dig vissa produkter eller tjänster, samt att det är möjligt att du inte kan använda vissa funktioner på vår plattform.

Hur vi använde personlig information

Vi använder information vi får för att:


Vi kan kombinera data samlad från dig med andra källor för att hjälpa oss att förbättra vår exakthet av vår marknadsföring och kommunikation, såväl för att hjälpa oss personalisera våra interaktioner med dig. Detta inkluderar kombination av personlig information vi får genom onlinekällor, med information vi får offline, såväl som annan information (så som referenslänkar), för de ovan beskrivna syftena. Vi kan anonymisera eller sammanställa personlig information för att använda den för de ovan beskrivna syftena, och för andra syften i den utsträckning lagen tillåter. Vi kan också använda personlig data för  andra syften som vi specificerar vid insamlingstillfället. Vi kommer att be om ditt samtycke för dessa utökade syften i enlighet med vad lagen kräver. Där rådande lag kräver, kommer vi att be om ditt samtycke för processering av din personliga information för direkta marknadsföringssyften.

3. Registeransvarig

Registeransvarig med avseende på personlig information (“Registeransvarig“) som samlas in och används av plattformen, inklusive webbplatsen www.juno-go.com, är Juno AG, Roesslistrasse 12, 9056 Gais, Schweiz.

Meddelanden om sekretess och policy för cookies kan meddelas via e-post till: [email protected]

Behandlingen av personuppgifter sker inom den registeransvariges företags- och organisationsstruktur.

Personuppgifterna som samlas in och används för profilering och direkt marknadsföring kommer att lagras och användas endast när det anses nödvändigt och tills användaren återkallar sitt samtycke och i alla fall endast inom den tidsram som anges i de ursprungliga bestämmelserna och inom ramen för eventuella lagliga och administrativ bestämmelser. Vid slutet av lagringsperioden raderas den berörda personliga informationen eller görs anonym permanent.

Personuppgifter som samlats in kommer endast att kunna nås av de personer som har fått specifikt tillstånd för att göra det av den registeransvarige och av alla kontrollerade enheter som är inblandade i behandlingen av data, vilka särskilt utsetts som dataprocessorer av den registeransvarige.

4. Utlämnade av personlig information

Vi säljer inte eller avslöjar personlig information om dig, utom i tillfällen som tidigare beskrivits här eller då du gav ditt samtycke. Juno kan dela din personliga data på följande särr:

Vi kan också delge personlig information om dig om (1) vi är tvungna eller tillåtna att göra det på grund av rådande lag, bestämmelser eller lagprocess (så som efter domstolsbeslut eller stämning), (2) till polisväsende eller andra statliga myndigheter för att lyda en hemul laglig frågan, (3) när vi bedömer att delgivning av informationen är nödvändig för att undvika fysisk skada eller finansiell förlust för Juno Go, företagets användare eller allmänheten, som lagen föreskriver, (4) för att fastställa, utöva eller försvara våra legala rättigheter, och (5) i samband med en utredning av misstänkt eller fastställt brott, illegal aktivitet, säkerhet eller teknologiska problem.

Utöver detta, reserverar vi oss rättigheterna att dela information om dig  med relevanta tredjeparter i händelse av potentiell eller faktisk försäljning eller överlämning av en del av eller hela vårt företag eller tillgångar (vilket inkluderar även en sammanslagning, uppköp, samriskföretag, omorganisation, fråntagande, upplösning eller konkurs) eller annan affärstransaktion.

Vi kan också dela informationen på andra sätt för vilka vi bett om specifikt tillstånd vid informationsuppsamling, i enlighet med lagen.

5. Användarnas rättigheter avseende sina personuppgifter

Alla användare har rätt att få bekräftelse på insamling eller användning av personuppgifter från plattformen, även om användaren inte är registrerad.

Användare har rätt att:

 1. lägga till, ändra eller slutföra sin personliga information;
 2. avbryta, anonymt ändra eller blockera sina personuppgifter om de bearbetas i strid med gällande lag;
 3. be om korrigering eller radering av personuppgifter eller för att begränsa behandlingen av deras personuppgifter;
 4. få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta.


Användare har rätt att motsätta sig, av legitima skäl, helt eller delvis behandlingen av sina personuppgifter för marknadsföring och reklamsyften, för marknadsundersökningar, för kommersiell kommunikation eller för profilering.Användare har rätt att lämna in ett klagomål baserat på överträdelse av sekretesspolicyn till kompetent ansvarig myndighet. Barn under 16 år har inte rätt att godkänna användandet sin personliga information; i sådana fall, är användandet av personlig information enbart lagligt om målsman har gett tillåtelse. För frågor eller förfrågningar om personlig information kan användaren kontakta den registeransvarige på följande e-postadress: [email protected]

6. Säkerhetsåtgärder

Plattformen antar de säkerhetsåtgärder som efterfrågas av gällande lag i syfte att säkerställa skydd av användarens personuppgifter, inklusive till exempel åtgärder för autentisering av enheten (vid behov), processer för att hantera autentiserings-uppgifter, auktorisationssystem, processer för att spara säkerhetskopior och för att hämta tillgång till data och system.Vidare behandlas personuppgifterna endast vid behov för de ändamål för vilka de samlades in och för vilka de därefter behandlades.

7. Cookies

Cookies är små textsträngar (”Cookies”) som Plattformen eller tredje parter som inte är anslutna till Plattformen (”Tredje parter”) skickar till användarens enhet, där de lagras för olika ändamål.

Vissa typer av Cookies fungerar bara för att tillåta bläddring på den här Plattformen eller för att aktivera grundläggande funktioner, som i fallet med navigering, session av funktionella Cookies, som tillåter användaren att navigera baserat på ett antal utvalda kriterier, till exempel det föredragna språket eller de produkter som har valts för köp. Dessa definieras som ”Tekniska Cookies”.

Inaktivering av tekniska cookies är de så kallade ”Profileringscookies”, som används för att profilera genom bearbetning av användarens personuppgifter. Den berörda användarens förhandsgodkännande krävs strikt för användning av profileringscookies och är alltid valfritt. Dessa cookies är inte strikt nödvändiga för att navigera på plattformen.

Plattformen använder cookies som inte tillåter någon typ av kontroll över användarens enhet och inte heller installerar program på användarens enhet.

Plattformen har ingen åtkomst eller kontroll över cookies eller annan spårningsteknologi som används av tredje parter som är tillgänglig för plattformen och kan inte säkerhetsställa att tredje parter följer lagar om integritet.

8. Hur inaktiverar du cookies

Alla större webbläsare tillåter att man kontrollerar och inaktiverar cookies via deras inställningar

Tänk på att inaktivering av tekniska cookies kan utesluta eller försämra användningen av plattformen. För mer information, besök: http://www.allaboutcookies.org eller http://www.youronlinechoices.com.

Länken är kopierad!